USS Phoenix
Logo
 Dyrektywy Gwiezdnej Floty

Dyrektywa nr 1 (Pierwsza Dyrektywa)

Jako, że każda istota rozumna ma prawo do życia zgodnie ze swoją naturalną ewolucją kulturową, personel Gwiezdnej Floty nie może zakłócać normalnego rozwoju życia i kultury innej rasy. Za zakłócenia uznaje się demonstrację wiedzy, siły lub technologii rasie, która nie jest w stanie rozumieć i posługiwać się poprawnie tą wiedzą. Personel Gwiezdnej Floty nie może naruszyć Pierwszej Dyrektywy, nawet jeśli oznacza to zagrożenie dla jego życia lub statku, chyba że działa w celu naprawy wcześniejszego naruszenia lub przypadkowego skażenia obcej kultury.

Dyrektywa nr 2

Personel Gwiezdnej Floty nie może bez wyraźnego powodu użyć siły - zbiorowo lub indywidualnie - przeciwko członkom Zjednoczonej Federacji Planet, ich reprezentantom, przedstawicielom i przywódcom, jak również przeciwko członkom innej inteligentnej rasy nie należącej do Federacji.

Dyrektywa nr 3

Personel Gwiezdnej Floty przebywając na obszarze będącym pod jurysdykcją rasy nie będącej członkiem Federacji zobowiązany jest do przestrzegania praw tej rasy. Kara na naruszenie tych praw jest w takim przypadku wyznaczana przez lokalne ciało ustawodawcze.

Dyrektywa nr 4

Jeżeli nawiązany zostanie kontakt z dotychczas nieznaną inteligentną formą życia, personel Gwiezdnej Floty zobowiązany jest do nieinformowania danej rasy, że poza obszarem jej wpływów istnieją inne światy.

Dyrektywa nr 5

W ekstremalnie nagłych przypadkach przedstawiciele władz Federacji upoważnieni są do podjęcia nadzwyczajnych środków do opanowania sytuacji, która może stworzyć zagrożenie dla jej mieszkańców. W ramach tych środków mają prawo przejąć czasowo dowodzenie nad każdym statkiem Gwiezdnej Floty lub jej personelem. Personel Gwiezdnej Floty ze swej strony zobowiązany jest do pełnej współpracy z danym przedstawicielem.

Dyrektywa nr 6

Jeżeli Personel Gwiezdnej Floty odbierze sygnał od mieszkańców Federacji proszących o pomoc, zobowiązany jest do natychmiastowej odpowiedzi na dany sygnał, zawieszając inne czynności.

Dyrektywa nr 7

Żaden statek Gwiezdnej Floty nie może pod żadnym pozorem odwiedzać planety Talos IV. Ta dyrektywa w tym przypadku zastępuje dyrektywę nr 6. Złamanie tej dyrektywy karane jest śmiercią.

Dyrektywa nr 8

W przypadku dostrzeżenia w przestrzeni Federacji statku i zidentyfikowaniu go jako należącego do rasy nie będącej członkiem Federacji, dowódca statku ma obowiązek ustalić przyczynę obecności tego statku w tym miejscu. Jeśli są uzasadnione podejrzenia, że statek ma wrogie zamiary, dowódca powinien podjąć odpowiednie działania w celu ochrony życia i mienia obywateli Federacji. Najbardziej drastyczne metody powinny być jednak podejmowane z rozwagą, aby uniknąć niepotrzebnego rozlewu krwi.

Dyrektywa nr 9

Żaden dowódca Gwiezdnej Floty nie może udzielać azylu politycznego jakiejkolwiek istocie bez wyraźnej zgody odpowiedniego reprezentanta rządu Federacji.

Dyrektywa nr 10

Jeżeli starsi oficerowie Gwiezdnej Floty dysponują niezbitymi dowodami na to, że członek personelu Gwiezdnej Floty złamał Pierwszą Dyrektywę, taki członek załogi powinien być natychmiast zwolniony z pełnionej służby i osadzony w areszcie. Reprezentant rządu Federacji zobowiązany jest też do podjęcia działań mających na celu zminimalizowanie skutków skażenia.

Dyrektywa nr 11

Oficerowie Gwiezdnej Floty w randze kapitana lub wyższej mają prawo do prowadzenia negocjacji z legalnymi przedstawicielami planet nie należących do Federacji w sprawie odpowiednich traktatów i porozumień. W takich warunkach dany oficer jest traktowany jako specjalny ambasador Federacji. Każde porozumienie i traktat zawarte w ten sposób muszę być przedstawione Dowództwu Gwiezdnej Floty do akceptacji.

Dyrektywa nr 12

Przedstawiciele Federacji mogą naruszyć granice Strefy Neutralnej tylko, jeżeli jest to wymagane by ocalić życie obywateli Federacji.

Dyrektywa nr 13

Personel Gwiezdnej Floty ma obowiązek respektować granice terytorialne niezależnych systemów oraz rządów.

Dyrektywa nr 14

Jedynie po otrzymaniu wyraźnego rozkazu od cywilnego urzędnika w randze gubernatora lub wyższej personel Gwiezdnej Floty może ingerować w wewnętrzne sprawy niezależnego rządu w celu przywrócenia pokoju i zabezpieczenia życia oraz własności obywateli Federacji.

Dyrektywa nr 15

Żaden starszy oficer nie może udać się w potencjalnie niebezpieczne miejsce bez eskorty uzbrojonej stosownie do okoliczności.

Dyrektywa nr 16

Personel Gwiezdnej Floty może zapewnić technologiczną, medyczną lub inną pomoc członkom nieznanej dotychczas rozumnej rasy tylko, jeżeli nie stoi to w sprzeczności z Pierwszą Dyrektywą oraz bezpieczeństwem Federacji i Gwiezdnej Floty.

Dyrektywa nr 17

Dowódcy statków Gwiezdnej Floty w niebezpiecznej sytuacji obowiązani są stawiać życie członków swojej załogi za ważniejsze od losów statku.

Dyrektywa nr 18

Członek personelu Gwiezdnej Floty oskarżony o zdradę Federacji ma prawo do procesu przeprowadzonego przez federacyjny wymiar sprawiedliwości. W przypadku wykazania bezzasadności zarzutów Dowództwo Gwiezdnej Floty nie może wyciągać wobec uniewinnionego żadnych konsekwencji.

Dyrektywa nr 19

Za wyjątkiem sytuacji awaryjnych personel Gwiezdnej Floty nie może przewozić materiałów lub osób z jednego miejsca na drugie, jeśli istnieją podejrzenia, że owe materiały lub osoby mogą być użyte w agresywnych celach. Ta dyrektywa obowiązuje w stosunku do światów Federacji, jak i do niezależnych planet.

Dyrektywa nr 20

Personel Gwiezdnej Floty jest zobowiązany do użycia wszelkich środków, jakie uzna za stosowne, by zapobiec posiadaniu, transportowi, sprzedaży lub wymianie handlowej istot rozumnych trzymanych wbrew swojej woli w obrębie obszaru Federacji.

Dyrektywa nr 21

Personel Gwiezdnej Floty nie może pracować dla niezależnego rządu bez wyraźnej zgody zgromadzenia Federacji.

Dyrektywa nr 22

Jako, że każda jednostka ma prawo do swobodnego wyrażania swojej opinii, personel Gwiezdnej Floty ma prawo do prywatnych komentarzy na temat polityki i decyzji reprezentantów rządu pod warunkiem, że nie zakłóci to celów danej misji oraz dyrektyw Gwiezdnej Floty.

Dyrektywa nr 23

Jeśli głównodowodzący statku lub placówki Federacji ma niepodważalny dowód, że reprezentant Federacji działa lub działał w przyszłości w sposób niezgodny z Pierwszą Dyrektywą, ma prawo zwolnić czasowo takiego reprezentanta z pełnionych obowiązków oraz poprosić o oficjalne dochodzenie.

Dyrektywa nr 24

Jeśli głównodowodzący statku lub placówki Federacji jest zdania, że dana osoba lub grupa osób stanowi zagrożenie dla personelu Gwiezdnej Floty lub obywateli Federacji, ma prawo użyć środków, które uważa za stosowne (włączając w to użycie siły), by zapewnić zagrożonym bezpieczeństwo.

Dyrektywa nr 25

Jeżeli w sytuacji ekstremalnego zagrożenia (np. w czasie wojny) personel Gwiezdnej Floty weźmie do niewoli cywila lub wojskowego, zobowiązany jest do traktowania go z honorami należnymi jego zawodowi lub randze, chyba że takie traktowanie zagraża bezpieczeństwu Federacji lub Gwiezdnej Floty.

Dyrektywa nr 26

Żaden członek personelu Gwiezdnej Floty nie może być obarczony odpowiedzialnością za akcje swojego zwierzchnika. Podobnie żaden członek personelu Gwiezdnej Floty nie może współuczestniczyć w karze swojego zwierzchnika, jeśli nie był bezpośrednio zaangażowany w akcje prowadzącą do przewinienia. Ta dyrektywa obowiązuje także w przypadku udowodnionego naruszenia Pierwszej Dyrektywy.

Dyrektywa nr 27

Członek personelu Gwiezdnej Floty ma prawo odmówić pełnienia obowiązków, jeśli narażają go one na rozłąkę z rodziną w przypadku, gdy istnieje możliwość zabrania jej na pokład statku lub innego obiektu Gwiezdnej Floty.

Dyrektywa nr 28

Żaden oficer dowodzący nie może być usunięty ze stanowiska, chyba że wyraża na to zgodę co najmniej trzech starszych oficerów obecnych na miejscu. Jeśli możliwe zgodę powinien wyrazić pierwszy oficer, główny oficer medyczny, główny doradca oraz jeden z młodszych oficerów.

Dyrektywa nr 29

Główną odpowiedzialnością głównodowodzącego dowolnego obiektu Gwiezdnej Floty jest troska o dobro swojej załogi, włączając w to cywili. Dlatego też nie może on wydawać żadnych rozkazów, które narażałyby załogę na niepotrzebne niebezpieczeństwo, za wyjątkiem sytuacji kryzysowych lub kiedy jest to nieuniknione.

Dyrektywa nr 30

Dowództwo Gwiezdnej Floty uznaje prawo każdego dowódcy statku do interpretacji Pierwszej Dyrektywy w zgodzie z innymi dyrektywami i opartymi na okolicznościach kontaktu z daną nowo odkrytą formą życia.

Dyrektywa nr 31

Warunki i specyfikacji Pierwszej Dyrektywy odnoszą się do wszystkich rozumnych form życia niezależnie od tego, czy są one naturalnego, czy sztucznego pochodzenia.

Dyrektywa nr 32

Żaden dowódca statku Gwiezdnej Floty nie jest upoważniony do przekraczania prędkości warp 5, chyba że jest to wymagane przez okoliczności lub wyraźnie nakazane przez Dowództwo Gwiezdnej Floty.


Większość informacji pochodzi z okrętu USS MacArthur
dzięki uprzejmości Piotra Milewskiego i Jana Strzeleckiego.© Copyright 2001-2009 by USS Phoenix Team.   Dołącz sidebar Mozilli.   Konfiguruj wygląd.
Część materiałów na tej stronie pochodzi z oryginalnego serwisu USS Solaris za wiedzą i zgodą autorów.
Star Trek, Star Trek The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager oraz Enterprise to zastrzeżone znaki towarowe Paramount Pictures.

Pobierz Firefoksa!